Legenda:
Status trasy: OTWARTA
Status trasy: ZAMKNIĘTA
Status trasy: UTRUDNIENIA
Status trasy: BRAK DANYCH

A (Status Trasy: Otwarta)
A1 (Status Trasy: Otwarta)
A2 (Status Trasy: Otwarta)
B (Status Trasy: Otwarta)
C (Status Trasy: Otwarta)
C1 (Status Trasy: Otwarta)
D (Status Trasy: Otwarta)
E (Status Trasy: Otwarta)
F (Status Trasy: Otwarta)
CBA (Status Trasy: Otwarta)
Kids Line (Status Trasy: Otwarta)
Plac treningowy (Status Trasy: Otwarta)
OS Chochoł Duży (Status Trasy: Otwarta)
OS Chochoł Mały (Status Trasy: Otwarta)
OS Ostróg (Status Trasy: Otwarta)
OS Lisianka (Status Trasy: Otwarta)
OS Gąsiorek (Status Trasy: Otwarta)
OS Polisz Łisler (Status Trasy: Otwarta)